اندیشیدن به شعارها

اینجا موزه ی همواره زنده ایست از دیوار نویسان. دیوارهایی که بر آنها شعاری نقش…